متداول ترین ایرادات پکیج شامل موارد زیر است.

1) آب مصرفی پکیج گرم نمی* شود
2) پکیج دیواری سروصدای زیادی می* دهد
3) فشار آب گرم پکیج کم است
4) شمعک پکیج روشن نمی* شود
5) جرقه زن آبگرمکن دیواری...