برخی از متقاضیان سهام عدالت که درصدد فروش سهام عدالت خود بودند به تاخیر در واریز مبلغ فروش سهام عدالت خود معترض بودند اما دلیل تاخیر چیست؟ در