بیل گیتس در مصاحبه با شبکه CBC به زمان احتمالی آماده شدن واکس کرونا و شایعات به وجود آمده علیه وی پاسخ داد. بیل گیتس با رد تمامی